Το Πρόγραμμά μας

Στρατηγικές μας προτεραιότητες:

 • Διευρωπαϊκά Δίκτυα
 • Διαμετακομιστικό εμπόριο
 • Προσέλκυση επενδύσεων
 • Αξιοποίηση ενεργειακού και ορυκτού πλούτου
 • Παραγωγικότητα – ανταγωνιστικότητα
 • Απασχόληση

Πως υλοποιούνται:

 • Αναπτυξιακοί πόλοι σε περιφερειακό επίπεδο
 • Αποκεντρωμένο παραγωγικό μοντέλο
 • Διασύνδεση με καινοτομία και παιδεία
 • Δημιουργία ισχυρών αλυσίδων παραγωγής με συνέργειες των μεγάλων με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στρατηγικό Αναπτυξιακό Μέσο

Σύσταση Περιφερειακής Τράπεζας

 • Ενεργοποίηση κοινοτικών και εθνικών κανονισμών
 • Συμμετοχή επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας σε περιφερειακό επίπεδο
 • Σύμπραξη ιδιωτικού τομέα για μόχλευση κεφαλαίων
 • Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων – στήριξη αγροδιατροφικού τομέα

Παρεμβάσεις σε Παραγωγικούς Τομείς

 • Βιομηχανική πολιτική
 • Γεωργία – Αγροδιατροφικός τομέας
 • Μεταφορές – Διαμετακομιστικά κέντρα
 • Υπηρεσίες Ψηφιακής Οικονομίας
 • Πολιτισμός – Τουρισμός
 • Διασφάλιση Κρίσιμων Υποδομών
 • Απασχόληση – Νέοι

Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Αύξηση συνεισφοράς βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Περιφέρειας (κοινοτική δέσμευση 20% το 2020)
 • Προσέλκυση ξένων επενδύσεων
 • Δημιουργία παραγωγικών αλυσίδων
 • Εξωστρέφεια
 • Έρευνα και Καινοτομία

Πως υλοποιούνται:

Ι. Επιχειρηματικά Πάρκα

 • Νέα Επιχειρηματικά Πάρκα συνολικής έκτασης 14.100 στρεμμάτων – μακροχρόνιος σχεδιασμός
 • Εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων
 • Παροχή ειδικών – Εθνικών και περιφερειακών – κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την προσέλκυση ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις και διαχείριση

ΙΙ. Πάρκα Καινοτομίας – Έρευνας

Ζώνη Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδας που συνδέεται με:
– Κέντρα Καινοτομίας και υποστήριξης νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα)
– Κλαδικά Ινστιτούτα

Κλαδικά Ινστιτούτα

-Ινστιτούτο Θερμαλισμού & Ινστιτούτο Ενέργειας (Εύβοιας – Φθιώτιδα)
-Ινστιτούτο Ζωικής παραγωγής & Κέντρο Εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες STEM (Βοιωτία)
-Ινστιτούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Ινστιτούτο Ιχθυοκαλλιέργειας (Φωκίδα)
-Ινστιτούτο Δασικής Τεχνολογίας και Προστασίας (Ευρυτανία)
-Ινστιτούτο Ανάδειξης Εκκλησιαστικής Κληρονομιάς (Βοιωτία)

Πως υλοποιούνται:

ΙΙΙ. Ο.Χ.Ε στον Ασωπό

Η άτυπη συγκέντρωση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία ανάπτυξης, απασχόλησης, καινοτομίας, ολιστικής διαχείρισης με:
-Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού
-Ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για προσέλκυση επενδυτών / ευρωπαϊκών πόρων
-Μόνιμο Μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου ρύπανσης

Β. Γεωργία – Αγροδιατροφικός Τομέας

 • Περιφερειακό μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης βάσει των στόχων της νέας ΚΑΠ
 • Αύξηση των άμεσων ενισχύσεων και στήριξη αγροτικού εισοδήματος
 • Έρευνα και Καινοτομία
 • Εξωστρέφεια
 • Ενέργεια – Ενεργειακές Κοινότητες – Γεωθερμία

Πως υλοποιούνται:

Ι. Νέο Σύστημα Ασφάλισης

Ασφάλιση αγροτικού εισοδήματος από κλιματολογικές επιπτώσεις και διακύμανση των τιμών
Σύστημα αγροτικής ασφάλισης σε περιφερειακό επίπεδο σε συνεργασία της Περιφέρειας με Ασφαλιστικές Εταιρείες, Τραπεζικό Τομέα, ΕΛΓΑ, Οργανώσεις Παραγωγών και επιχειρήσεις

Πως υλοποιούνται:

ΙΙ. Αγροδιατροφική Ζώνη

Αγροδιατροφική Ζώνη Καινοτομίας Στ. Ελλάδας:

 • AGRO LIVING LABS (ALL) – εργαστηριακές και  συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς για την υλοποίηση της νέας ΚΑΠ και καταβολή των ενισχύσεων
 • Αγροτικό – Οικολογικό Πάρκο για την εγκατάσταση νέων αγροτών και των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων

Πως υλοποιούνται:

ΙΙΙ. Κωπαϊδα

 • Στρατηγικής σημασίας αγροτική επένδυση
 • Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού για την υλοποίηση έργων υποδομής, αρδευτικών έργων, καινοτόμων παρεμβάσεων και  δράσεων εμπορίας των προϊόντων
 • Συνέργειες ιδιωτικού, δημοσίου, τραπεζών, πανεπιστημιακών φορέων

ΙV. Αρδευτικά Έργα

 • Καινοτομία έξυπνης γεωργίας – διαχείριση αρδευτικών υδάτων για τη μείωση κατά 20% του νερού – ενεργειακές κοινότητες
 • Υλοποίηση σε κάθε ΤΟΕΒ ενός συλλογικού ενεργειακού έργου για τη μείωση των αρδευτικών τελών έως 80% – ενεργειακές κοινότητες
 • Διαχείριση κινδύνων στη γεωργία λόγω κλιματικών αλλαγών

V. Κτηνοτροφικά Πάρκα

 • Μία μορφή ολοκληρωμένης συμβολαιακής κτηνοτροφίας με συνέργειες και στήριξη των κτηνοτρόφων, των ομάδων παραγωγών, των προμηθειών, των τυροκομείων και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων
 • ΣΔΙΤ και εξασφάλιση τραπεζικής χρηματοδότησης

VI. Ιχθυοκαλλιέργεια – Αλιεία

Αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας με την προώθηση οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε η βιομηχανία να μπορεί να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού

Γ. Μεταφορές – Διαμετακομιστικά Κέντρα

 • Συνδυασμένες μεταφορές
 • Κομβικός αναπτυξιακός ρόλος λιμένων Χαλκίδας και Κύμης και συμμετοχή της Περιφέρειας στον ΟΛΝΕ
 • Σκοπιμότητα νέου αεροδρομίου Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία)

Δ. Υπηρεσίες Ψηφιακής Οικονομίας

 • Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και συμπράξεων για το ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων σε ευφυείς πόλεις
 • Σύσταση Κόμβων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Ανοικτοί χώροι (open space)
 • Ηλεκτρονικό Δίκτυο Διασύνδεσης Τοπικών Αγορών για τη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων (open mall)

Ε. Πολιτισμός – Τουρισμός

 • Προώθηση της συμμετοχής ΟΤΑ της περιφέρειας στα διεθνή δίκτυα πόλεων της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Επανασύνδεση με τον Ελληνισμό της διασποράς:

– Ψηφιακό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ομογενών
– Υποστήριξη επαναπατρισμού – επενδύσεων

ΣΤ. Διασφάλιση Κρίσιμων Υποδομών

 • Διαχείριση φυσικών καταστροφών
 • Πολιτική προστασία της περιφέρειας
 • Ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόβλεψη απειλών και την προστασία των κρίσιμων υποδομών
 • Συντονισμός – συνεργασία με συναρμόδιους δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς φορείς

Ζ. Απασχόληση – Νέοι

 • Μία κοινωνικά ευαίσθητη Περιφέρεια
 • Περιφερειακό Πρόγραμμα κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης
 • Ειδική Περιφερειακή Επιτροπή Απασχόλησης – Κατάρτισης
 • Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων Αξιοποίηση κονδυλίων του νέου ταμείου ESF+

Η. Νέα Περιφέρεια Ηλεκτρονική και διαφανής Διακυβέρνηση

 • Διαπεριφερειακή συνεργασία, ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις και βιώσιμη αστική ανάπτυξη
 • Διαχειριστικός εκσυγχρονισμός της Περιφέρειας vΑναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας